Index | Full Txt
Preparatomtale
Redaksjonell forskrivningstekst; kortform av Legemiddelverkets preparatomtale SPC

Dispril "Reckitt Benckiser"
ATC-nr: N02BA01
Virkestoff: Acetylsalisylsyre
C

Legemidler med samme virkestoff/ATC-kode: Globoid "Nycomed Pharma", Aspirin "Bayer Schering Pharma"

Indikasjoner: Feber og smertetilstander, reumatiske lidelser.

Dosering og administrasjonsmåte: Peroral administrasjon etter oppløsning i vann.
Voksne: 2-3 tabletter hver 4. time, maks 13 tabletter i døgnet. Det er ingen indikasjon på at dosen børe modereres hos eldre.
Barn: Skal gis med forsiktighet til barn under 12 år (se Forsiktighetsregler).

Kontraindikasjoner: Tidligere symptomer på astma, rhinitt eller urtikaria ved inntak av acetylsalisylsyre eller andre antiinflammatoriske midler. Aktivt ulcus ventriculi og duodeni. Alvorlig hjertesvikt og/eller nyresvikt (glomerulusfiltrasjon <30 ml/min). Doser over 100 mg/dag i tredje trimester av graviditeten (se 4.6 Graviditet og amming).

Advarsler og forsiktighetsregler: Brukes med forsiktighet ved asthma bronchiale, koagulasjonsdefekter, trombocytopeni, nedsatt lever- eller nyrefunksjon. Spedbarn og småbarn bør ikke gis full salisylatdose i mer enn 2-3 dager pga. faren for acidose. Man har grunn til å anta at det er en sammenheng mellom Reyes syndrom og acetylsalisylsyre brukt ved feber forårsaket av virusinfeksjoner hos barn (influensa og vannkopper). Sikkerhet og effekt hos barn under 12 år er ikke undersøkt.
Ved langtidsbruk (>3 mnd) av analgetika med inntak annenhver dag eller oftere, kan hodepine utvikles eller forverres. Hodepine utløst av overforbruk av analgetika (MOH-medication-overuse-headache) bør ikke behandles med doseøkning. I slike tilfeller bør bruken av analgetika seponeres i samråd med lege.

Bivirkninger: Kan gi dyspepsi, kvalme, brekninger, slimhinneerosjoner i ventrikkelen, men i mindre grad med brusetabletter. Økt blødningstendens. Kan fremkalle hudforandringer og i sjeldne tilfeller anafylaktiske reaksjoner.
Vanlige (>1/100)
GI: Dyspepsi, halsbrann, uvelhet
Øvrige: Økt blødningstendens
Mindre vanlige
Generelle: Allergiliknende reaksjoner (urticaria, rhinitt og astma), tretthet
Neurol: Svimmelhet
GI: Mavesår og maveblødning ved regelmessig bruk.
Ører: Øresus
Andre: Svetting.
Sjeldne (<1/1000)
Blod: Trombocytopeni, hemolyse ved arvelig glukose-6- fosfat-dehydrogenmangel.
GI: Kraftig gastrointestinal blødning.
Lever: Transaminaseøkning.

Oppdatert:
15.11.2006

Pakninger og maksimalpriser (pr.01.2009):
V.nr 594648 F DISPRIL, 300 mg oppl. tab, 24 stk Blisterpk., maks.pris ikke fastsatt
V.nr 595033 C DISPRIL, 300 mg oppl. tab, 500 stk , maks.pris ikke fastsatt

[til toppen]