Oppdatert informasjon om alle godkjente legemidler i Norge
 
 
Tilbake til forsiden  Du er her: Forsiden    Mer informasjon   Preparatkort
   
DRUID Interaksjoner
Symbolforklaring:
Bør ikke kombineres
Bør tas med minst 2-3
     timers mellomrom
Ta forholdsregler
Akademisk interesse

Bør ikke kombineres Doseavhengig:
B01A C  Platelet aggregation inhibitors excl. heparin
Z0GB  Ginkgo leaves
Økt blødningsrisiko.

Bør ikke kombineres Doseavhengig:
B01A C  Platelet aggregation inhibitors excl. heparin
Z0GE  Extract from Ginkgo biloba L. folium
Økt blødningsrisiko.

Bør ikke kombineres Doseavhengig:
C10A X10  Alipogene tiparvovec
B01A  ANTITHROMBOTIC AGENTS
Økt risiko for blødning i forbindelse med injeksjonene av alipogentiparvovec. I følge preparatomtalen for Glybera må ikke platehemmere eller antikoagulantia tas den siste uken før en injeksjon med Gly

Bør ikke kombineres Doseavhengig:
N06D X02  Ginkgo biloba
B01A C  Platelet aggregation inhibitors excl. heparin
Økt blødningsrisiko.

Ta forholdsregler Doseavhengig:
B01A A03  Warfarin
B01A C06  Acetylsalicylic acid
Økt blødningsrisiko (1,5-2,5 ganger) med uforandret INR.

Ta forholdsregler Doseavhengig:
B01A B01  Heparin
B01A C  Platelet aggregation inhibitors excl. heparin
Økt blødningsrisiko.

Ta forholdsregler Doseavhengig:
B01A B51  Heparin, combinations
B01A C  Platelet aggregation inhibitors excl. heparin
Økt blødningsrisiko.

Ta forholdsregler Doseavhengig:
B01A C  Platelet aggregation inhibitors excl. heparin
B01A D  Enzymes
Betydelig økt blødningsrisiko, inklusive økt risiko for fatal cerebral blødning. I en studie med streptokinase økte risikoen for død fra 19 % uten samtidig bruk av acetylsalisylsyre til 34 % ved samti

Ta forholdsregler Doseavhengig:
B01A C  Platelet aggregation inhibitors excl. heparin
B01A X05  Fondaparinux
Økt blødningsrisiko.

Ta forholdsregler Doseavhengig:
B01A C  Platelet aggregation inhibitors excl. heparin
N02B A01  Acetylsalicylic acid
Økt blødningsrisiko. (Inntil en fordobling av risikoen for alvorlige blødninger, fra anslagsvis 1-2 % til 2-4 % for klopidogrel; trolig tilsvarende for andre ADP-hemmere. Trolig ingen økt risiko ved k

Ta forholdsregler Doseavhengig:
B01A C  Platelet aggregation inhibitors excl. heparin
N02B A51  Acetylsalicylic acid, combinations excl. psycholep
Økt blødningsrisiko. (Inntil en fordobling av risikoen for alvorlige blødninger, fra anslagsvis 1-2 % til 2-4 % for klopidogrel; trolig tilsvarende for andre ADP-hemmere. Trolig ingen økt risiko ved k

Ta forholdsregler Doseavhengig:
B01A C04  Clopidogrel
B01A C06  Acetylsalicylic acid
Økt risiko for blødning (inntil en fordobling i risikoen, størst risikoøkning for ventrikkelblødning, men også økt risiko for andre typer blødning). Hvis indikasjonen for kombinasjonsbehandling er vel

Ta forholdsregler Doseavhengig:
B01A C05  Ticlopidine
B01A C06  Acetylsalicylic acid
Økt risiko for blødning (inntil en fordobling i risikoen, muligens størst risikoøkning for ventrikkelblødning, men også økt risiko for andre typer blødning). Hvis indikasjonen for kombinasjonsbehandli

Ta forholdsregler Doseavhengig:
B01A C06  Acetylsalicylic acid
C01E B16  Ibuprofen
Mulig nedsatt platehemmende effekt av acetylsalisylsyre (motstridende data, randomiserte og kontrollerte kliniske studier mangler).

Ta forholdsregler Doseavhengig:
B01A C06  Acetylsalicylic acid
M01A E01  Ibuprofen
Mulig nedsatt platehemmende effekt av acetylsalisylsyre (motstridende data, randomiserte og kontrollerte kliniske studier mangler).

Ta forholdsregler Doseavhengig:
B01A C06  Acetylsalicylic acid
M01A E51  Ibuprofen, combinations
Mulig nedsatt platehemmende effekt av acetylsalisylsyre (motstridende data, randomiserte og kontrollerte kliniske studier mangler).

Ta forholdsregler Doseavhengig:
B01A C06  Acetylsalicylic acid
M02A A13  Ibuprofen
Mulig nedsatt platehemmende effekt av acetylsalisylsyre (motstridende data, randomiserte og kontrollerte kliniske studier mangler).

Ta forholdsregler Doseavhengig:
B01A C06  Acetylsalicylic acid
N06A B  Selective serotonin reuptake inhibitors
Mulig økt risiko for gastrointestinal blødning (inntil en tredobling til femdobling i risikoen i noen studier, ingen risikoøkning i andre studier).

Ta forholdsregler Doseavhengig:
B01A C06  Acetylsalicylic acid
Z0ET  Alcoholic beverages
Økt risiko for ventrikkelerosjoner og -blødning, fremfor alt ved inntak av større engangsdoser etanol, samt ved regelmessig bruk av etanol over tid. Økt eller nedsatt maksimalkonsentrasjon av etanol v

Ta forholdsregler Doseavhengig:
B01A E  Direct thrombin inhibitors
B01A C  Platelet aggregation inhibitors excl. heparin
Økt blødningsrisiko.

Ta forholdsregler Doseavhengig:
B01A F  Direkte factor Xa-inhibitorer
B01A C  Platelet aggregation inhibitors excl. heparin
Økt blødningsrisiko.

Ta forholdsregler Doseavhengig:
D03B A03  Bromelener
B01A  ANTITHROMBOTIC AGENTS
Økt blødningsrisiko. Risikoen avhenger av hvor stor den påførte dosen av bromelen er/hvor stort hudområde bromelen er benyttet på.

Ta forholdsregler Doseavhengig:
M01A A  Butylpyrazolidines
B01A C06  Acetylsalicylic acid
Økt risiko for magesår og -blødning. I størrelsesorden en fordobling av risikoen er rapportert i epidemiologiske studier. Risikoøkningen har størst betydning når den absolutte bakgrunnsrisikoen er høy

Ta forholdsregler Doseavhengig:
M01A B  Acetic acid derivatives and related substances
B01A C06  Acetylsalicylic acid
Økt risiko for magesår og -blødning. I størrelsesorden en fordobling av risikoen er rapportert i epidemiologiske studier. Risikoøkningen har størst betydning når den absolutte bakgrunnsrisikoen er høy

Ta forholdsregler Doseavhengig:
M01A C  Oxicams
B01A C06  Acetylsalicylic acid
Økt risiko for magesår og -blødning. I størrelsesorden en fordobling av risikoen er rapportert i epidemiologiske studier. Risikoøkningen har størst betydning når den absolutte bakgrunnsrisikoen er høy

Ta forholdsregler Doseavhengig:
M01A E  Propionic acid derivatives
B01A C06  Acetylsalicylic acid
Økt risiko for magesår og -blødning. I størrelsesorden en fordobling av risikoen er rapportert i epidemiologiske studier. Risikoøkningen har størst betydning når den absolutte bakgrunnsrisikoen er høy

Ta forholdsregler Doseavhengig:
M01A G  Fenamates
B01A C06  Acetylsalicylic acid
Økt risiko for magesår og -blødning. I størrelsesorden en fordobling av risikoen er rapportert i epidemiologiske studier. Risikoøkningen har størst betydning når den absolutte bakgrunnsrisikoen er høy

Ta forholdsregler Doseavhengig:
M01A X01  Nabumetone
B01A C06  Acetylsalicylic acid
Økt risiko for magesår og -blødning. I størrelsesorden en fordobling av risikoen er rapportert i epidemiologiske studier. Risikoøkningen har størst betydning når den absolutte bakgrunnsrisikoen er høy

Ta forholdsregler Doseavhengig:
V03A B16  Ethanol
B01A C06  Acetylsalicylic acid
Økt risiko for ventrikkelerosjoner og -blødning, fremfor alt ved inntak av større engangsdoser etanol, samt ved regelmessig bruk av etanol over tid. Økt eller nedsatt maksimalkonsentrasjon av etanol v

Ta forholdsregler Doseavhengig:
Z0GI  Ginseng
B01A C  Platelet aggregation inhibitors excl. heparin
Mulig økt blødningsrisiko.

Ta forholdsregler Doseavhengig:
Z0GI  Ginseng
B01A C06  Acetylsalicylic acid
Mulig økt blødningsrisiko.

Akademisk interesse Doseavhengig:
B01A B01  Heparin
B01A C06  Acetylsalicylic acid
Økt antikoagulasjonseffekt

Akademisk interesse Doseavhengig:
B01A C06  Acetylsalicylic acid
B01A B51  Heparin, combinations
Økt antikoagulasjonseffekt

Akademisk interesse Doseavhengig:
B01A C06  Acetylsalicylic acid
C08  CALCIUM CHANNEL BLOCKERS
Mulig økt hemning av blodplatefunksjonen, mulig økt risiko for gastrointestinal blødning (motstridende data).

Akademisk interesse Doseavhengig:
B01A C06  Acetylsalicylic acid
C09B B  ACE inhibitors and calcium channel blockers
Mulig økt hemning av blodplatefunksjonen, mulig økt risiko for gastrointestinal blødning (motstridende data).

Akademisk interesse Doseavhengig:
B01A C06  Acetylsalicylic acid
C09D B  Angiotensin II antagonists and calcium channel blo
Mulig økt hemning av blodplatefunksjonen, mulig økt risiko for gastrointestinal blødning (motstridende data).

Akademisk interesse Doseavhengig:
B01A C06  Acetylsalicylic acid
C09D X01  Valsartan, amlodipine and hydrochlorothiazide
Mulig økt hemning av blodplatefunksjonen, mulig økt risiko for gastrointestinal blødning (motstridende data).

Akademisk interesse Doseavhengig:
C10A X06  Omega-3-triglycerides incl. other esters and acids
B01A C  Platelet aggregation inhibitors excl. heparin
Mulig økt blødningsrisiko, men det foreligger ingen dokumentasjon på at dette har kliniske konsekvenser. De obervasjonsstudiene som er gjort for å se på risiko for økt blødning (“major” og “minor”) ve

Akademisk interesse Doseavhengig:
Z0FO  Fish oil
B01A C  Platelet aggregation inhibitors excl. heparin
Mulig økt blødningsrisiko, men det foreligger ingen dokumentasjon på at dette har kliniske konsekvenser. De obervasjonsstudiene som er gjort for å se på risiko for økt blødning (“major” og “minor”) ve 
Preparatkort for Albyl-e "Nycomed Pharma"
ATC: B01AC06 Acetylsalicylic acid TAKEDA NYCOMED AS (1)
Antitrombotiske midler
T Refusjonssøk
Finnes på: Refusjon på §3a og §3b
 
Tilbake.. Preparatomtale - enterotab Pasientinformasjon e-SPC
 
 
 
Indikasjoner:
Akuttbehandling og residivprofylakse ved akutte tromboemboliske tilstander som akutt koronarsyndrom (ST-elevasjons myokardinfarkt (STEMI), non-ST-elevasjons myokardinfarkt (NSTEMI) og ustabil angina pectoris), hjerneslag inkl. transitoriske iskemiske attakker (TIA) eller andre akutte tromboemboliske tilstander. Profylakse mot kardiovaskulære hendelser ved aterosklerotisk sykdom eller ved høy risiko for kardiovaskulære hendelser av andre årsaker. Emboliprofylakse ved atrieflimmer hos personer under 65 år med lav embolirisiko eller hos personer der antikoagulasjonsbehandling ikke er egnet.

Pakninger og priser
Varenr     Navn Form Styrke Pakn   *
188110 C   Albyl-E Enterotablett 160 mg 100 stk Boks 103,10*
511873 C   Albyl-E Enterotablett 75 mg 100 stk Boks av plast 103,10*
 

*Legemiddelverkets godkjente maks.pris fra Apotek
**Legemiddelfirmaets anbefalte pris på Apotek

Pakninger og priser ble sist oppdatert 10.4.2015.
PharmaSafe AS, Leirfossvn. 27, N-7038 Trondheim, e-post: post@legemiddelsiden.no